IVM智能售賣機 X 中秋節

祝大家追月快樂!?
今晚天色很好,剛收工的我們在回家的路追月中?
收到一個加盟者的疑問,就在此解答一下?

1️⃣. 何時推出加盟者後台登入功能?
– 上次加盟者大會時都有提及到,後台讓加盟者登入這個功能在Timeline上會在今年年尾推出。原因是我們須有先後次序去做,大家都可以見到由我們一開頭的只有零售功能,但為了進入更多的場地,現在已經開發到有「睇片優惠」「告示板」「場地指南」等功能。另外,我們亦同時在建立一個功能更多更強大的系統,不止零售,亦可賣到預訂服務等,亦將會在年尾推出。

2️⃣. 如何決定售賣機內的產品?
– 至於產品選擇,其實很多場地對產品都會有要求甚至規管,所以產品方面都要與場地配合,有時轉產品更需要場地審批,並不是想賣什麼都可以的。有見及此,我們仍有想到一些解決的方案,在新系統中會推出「產品投票」功能,場地用戶可以投票選出自己想買的產品在機上出售,真正貼合使用者的需要。

3️⃣. 如何知道哪部機屬於自己?
– 邊部機屬於邊個加盟者是有記錄的,每部機在系統內都有個機號,在螢幕右下角的括號內顯示。至於哪一部機屬於你,就要查閱每月的月結報告(會透過電郵發送)。這方面暫時可能不太清晰,在新系統及後台登入推出時,這方面的資訊就會更加透明更加清晰了。

4️⃣. 為何售賣機會出現「售罄」及如何處理?
– 其實一部售賣機很難做到不出現「售罄」,尤其是開頭的數個月。原因是我們的系統會因應產品的銷售情況及數據調整產品種類及數量存貨,當開頭未有足夠數據作分析時,我們會盡量將最多種類的產品放進售賣機內,因此每種產品的存量會較少;一段時間後便會調整到一個合適的數量。另外,補貨的安排亦是因應機內產品的數量而定,大約是監察到機內的產品存量少於50%,即會安排補貨,之後會慢慢調整為70%。

5️⃣. 系統開發的進度如何?
– 其實我們每日都不停前進,可能因為與加盟者溝通不足,所以加盟者未了解到我們做了的工作,深表抱歉。先前提及到,系統已經由只有「零售功能」,到現在加入了「心情購物」「玩遊戲贏獎品」「遊戲優惠」「場地地圖」「地方資訊」「電子告示板」「睇片優惠」「單頁廣告」「QR Code換領禮品」等功能。另外,在強大的新系統中,會加入「服務預訂功能」「與手機應用程式連接功能」「會員系統」及更多其他的功能。

6️⃣. 現在系統穩定嗎?
– 關於系統穩定性,這亦是我們舊系統的不足,因此我們特意安排了遙距維修員,每日18小時即時解決系統發生的不穩定性,希望盡快修復錯誤及儘量減少影響。同時我們正在開發全新的系統,去優化及解決現時系統的不足,現正進行最後測試階段,希望推出後更有效地控制及優化營運售賣機。

7️⃣. 落機情況如何?
– 我們IVM現時有超過500部智能售賣機營運中,已是香港最大的智能售賣機平台。數月前我們每月落到約50-80部機,今個月我們已經以每月近150部,的速度增加。另外,已經確定可以落機的地點已經近1500個,但安排真的需時,洽商、度尺、拉電、建地台、產品採購、入機、安排運輸等等時間和人力物力都十分重要,全靠一班日以繼夜夜以繼日的員工為公司及大家出心出力,我們一班人都是和大家一樣,向同一個目標努力。

?另外提一提,未入IVM Club嘅加盟者快D入,因為將會有重大事情Update大家,唔識入或登記左未入到可以Inbox我地,感謝???

關於作者

IVM 機智靈魂

留言

最新文章